สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด "งานจิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ" ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคุณสิริกิติยา เจนเซน ในการนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน นำคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ครู นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้มีความจงรักภักดี ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. เส้นทางเดินมหากุศลในครั้งนี้โดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดากำหนดการ เริ่มต้นเมื่อเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๔๕ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณถนนศรีอยุธยา ข้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และอาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เวลา ๐๕.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึง อาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ด้านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง อาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ด้านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จฯ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ประธานจัดงานฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงเป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ทรงนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และเสด็จฯ ไปทรงตัดสายมาลัยเพื่อเปิดงาน "งานจิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ"