เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ออกแนะนำการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของสถาบันฯ ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปภาภรณ์/ข่าว