ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี