ชมรมอนุรักษ์วิถีไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการจิตรลดาท่องเที่ยววิถีไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน ได้ร่วมเรียนรู้วีถีเกษตรกรรมผ่านการดำนาที่แปลงนาสาธิต การทำขนมไทยโบราณ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเยี่ยมชมตลาดร่มไม้ชายน้ำ ณ วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี ปภาภรณ์/ข่าว