เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในการนี้รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตจรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และนักศึกษา นักเรียน ร่วมรับเสด็จ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และโรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปภาภรณ์/ข่าว