คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี อ.บัญชา ศรีธนาอุทัยกร กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และรศ. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรพิเศษ ณ อาคารเรียน 605 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว