สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation Workshop แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Art & Graphic Design คุณมากิโกะ คุนิเอดะ เป็นวิทยากรพิเศษ สำหรับการอบรมครอบคลุมในเรื่องของการฝึกออกแบบ เขียนแบบ วาดภาพ สร้างนวัตกรรมในรูปแบบการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์สามมิติ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการร่วมประกวดผลงานการออกแบบของผู้อบรม ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์ ข่าว