ประกาศรับสมัครงาน

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
  • ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงวันที่ 31 ต.ค.2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงวันที่ 8 ต.ค.2562
  • รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
  • ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 049-2562 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 046-2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศที่ 039/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 033/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามประกาศที่ 030/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
  • ประกาศที่ 022/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา