ประกาศรับสมัครงาน

  • ประกาศที่ 039/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 033/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามประกาศที่ 030/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
  • ประกาศที่ 022/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา