วิรัชกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าฝ่ายวิรัชกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีฝ่ายวิรัชกิจ เป็นผู้ดูแลด้านการต่างประเทศของสถาบัน โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. ติดต่อประสานงานด้านการต่างประเทศกับหน่วยงาน / องค์กร ภายในประเทศ อาทิ สกอ. กระทรวงการต่างประเทศ Uninet Thailand เป็นต้น
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กรต่างประเทศ ในนามสถาบัน ได้แก่
  1. การให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน การประชาสัมพันธ์ การไปออกนิทรรศการ / roadshow ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
  2. การทำ MOU / โครงการความร่วมมือ / ความช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ / การแลกเปลี่ยนอาจารย์ / นักศึกษา /บุคลากร กับต่างประเทศ
 3. ให้การต้อนรับ / รับรอง จัดโปรมแกรมเยี่ยมชม / ดูงาน สำหรับชาวต่างประเทศที่ติดต่อขอมาเยี่ยมชมสถาบัน
 4. ดูแลให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับอาจารย์ / นักศึกษา / บุคลากร ชาวต่างประเทศที่มาอยู่ที่สถาบัน
 5. จัดทำ และดูแล website ภาษาอังกฤษของสถาบัน ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ roll up เป็นต้น
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ และความเป็นนานาชาติของสถาบัน (international events)
 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – นานาชาติ (cross cultural events)
 8. ดูแลชมรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศ (ถ้ามี) อาทิ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมอาเซียน เป็นต้น