บุคลากร


ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

รองอธิการบดี กำกับดูแลฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / เลขานุการอธิการบดี

นางสาววิภารัตน์ ศรีบุรินทร์

นักประชาสัมพันธ์

นายธนิน สุขแย้ม

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

 

นางสาวปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย

                                                                                                                                                  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์