สถานประกอบการพันธมิตร

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอขอบพระคุณสถานประกอบการพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นคนดีที่พร้อมทำงานจริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ