การรับสมัคร

 

คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร (FBM: Food Business Management)
กลุ่มวิชา  1. อุตสาหกรรมอาหาร

2. ธุรกิจบริการอาหาร


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รับตรง) รอบที่ 2
  icon_new

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
รับสมัคร 12 ก.พ. - 19 มี.ค. 61  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ 21 มี.ค. 61 ติดตามทาง หน้าเว็บไซต์
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 23 มี.ค. 61  
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มี.ค. 61 ติดตามทาง หน้าเว็บไซต์
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 29 - 30 มี.ค. 61 61  

 

 ทุนการศึกษา 

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี
ปีการศึกษา จำนวนเงิน / ปีการศึกษา เงื่อนไขการรับทุน
1 60,000 บาท ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
2-4 60,000 บาท เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ในแต่ละภาคการศึกษา

รายละเอียดทุนอื่นๆ

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปี 3 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
 • เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

 

 ขั้นตอนการรับสมัคร

info how to apply

 1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.cdtc.ac.th
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 4. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร
 5. พิมพ์หลักฐานการสมัคร เพื่อแสดงในวันสอบข้อเขียน
      ๐ ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศึกษา)
      ๐ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
      ๐ สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ