สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

FBMChitralada

ทำไมต้องธุรกิจอาหาร?

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทำให้เกิดความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปฏิบัติการ และ ระดับบริหารจัดการ โดยในปัจจุบัน บุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อช่วยผลิตบุคลากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สาขานี้เหมาะกับใคร?
 • ผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
 • ผู้ที่มีความสนใจด้านการบริหารจัดการและอยากทำงานในสายงานด้านธุรกิจอาหาร
 • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในอนาคต
เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
 • พนักงาน หรือ ผู้บริหาร ในสถานบริการอาหาร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้น
 • พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
ทำไมต้อง FBM Chitralada?
 • เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎี พร้อมกับการลงมือฝึกปฎิบัติงานจริง
 • มีกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคใหม่
 • โอกาสที่จะได้ฝึกฝนและเรียนรู้งานจริงกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหาร
 • เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและเสริมด้วยประสบการณ์จริงของผู้บริหารในแวดวงธุรกิจ
 • เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติทั้งทางด้านภาษาและ Mind Set

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (B.B.A. Food Business Management)
หลักสูตรนี้ถูกใช้เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงสามารถดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Food Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.B.A. (Food Business Management)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หน่วยกิต: 138 หน่วยกิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Brochure 
 • หลักสูตร