ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา


ที่ปรึกษา

รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดี

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

คณะกรรมการ

ดร.สันทนีย์ ผาสุข
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ

นายอัครพร บุนนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
กรรมการ

ผศ.โกศิน สวนานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

อ.เกรียง คุปตรัตน์
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
กรรมการ

น.ส.วรินดา มานิตกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
กรรมการ

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าฝ่ายวิรัชกิจและรักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการวิจัยฯ
กรรมการและเลขานุการ