คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ

นายอัครพร บุนนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศิน สวนานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

อาจารย์เกรียง คุปตรัตน์
หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
กรรมการ

นางสาววรินดา มานิตกุล
หัวหน้าการเงินและการบัญชี
กรรมการ

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและวิรัชกิจ
กรรมการและเลขานุการ