ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะเเละเข็มวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นฐานะทางความรู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากทางวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถสวมใส่ครุยและประดับเข็มวิทยฐานะได้ก็ต่อเมื่อสภาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

ครุยวิทยาลัยฐานะ

ครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย  ชั้นครุยบัณฑิตเป็นครุยพื้นผ้าโปร่งสีขาวมีสำรดรอบขอบกับปลายแขนพื้นสำรดทำด้วยสักหลาดสีดำ  กว้าง 10 ซม.  มีแถบทองขนาด 1 ซม.  ทับบนริมทั้งสองข้าง  เว้นระยะไว้ 7.5 มม. มีแถบสีเหลืองขนาด 5 มม. ข้างหนึ่งและสีฟ้าขนาด 5 มม. อีกข้างหนึ่งแถบสีเหลืองในสำรดอยู่ด้านนอกและด้านบน  และเว้นระยะอีก 7.5 มม.  มีแถบทองขนาด 1 ซม.อีกทั้งสองข้าง  ตอนกลางสำรดมีแถบสักหลาดขนาด 1 เซนติเมตร  และมีตราวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีเงินขนาดสูง 3.5 ซม. ติดตามทางดิ่งกลางสำรด  บนแถบสักหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้าง  ที่ต้นแขนมีแถบสำรดรอบ  แต่ตอนกลางสำรดมีแถบสีประจำคณะขนาด 3 มม. 1 แถบ

 

เข็มวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเครื่องหมายสถาบัน  ทำด้วยโลหะมีขนาดสูง 4 ซม. ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาของวิทยาลัย