ทุน

นักศึกษาวิทยาลัยฯมีคุณสมบัติตามประกาศทุน”บริษัทบี.กริม” ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้

          1.เรียนดี

          2.นักกีฬา

          3.ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือประกวด

          4.สร้างคุณงามความดี

(รายละเอียดตามประกาศ)

ขอให้กรอกและส่งเอกสารขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16 ส.ค.59 ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะดังนี้

          คณะบริหารธุรกิจ                    : อ.รัชดา หรือ อ.ณัฐพงศ์

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     : อ.กนกวรรณ หรือ อ.ปฏิญญา

ขอสงวนสิทธิการพิจาณาทุนเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอและแนบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาเท่านั้น

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน

1. เอกสารขอรับทุน "บริษัท บี.กริม " ประเภท เรียนดี

2. เอกสารขอรับทุน "บริษัท บี.กริม " ประเภท ทุนนักกีฬา

3. เอกสารขอรับทุน "บริษัท บี.กริม " ประเภท ทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหรือการประกวด

4. เอกสารขอรับทุน "บริษัท บี.กริม " ประเภท ทุนสำหรับนักศึกษาที่สร้างคุณงามความดี