บริการหอพัก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ประสงค์จะพำนักอาศัยในหอพักเอกชน วิทยาลัยฯได้จัดทำ “คู่มือหอพัก” ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยฯ โดยประกอบด้วยขอมูลเบื้องต้น อาทิ ชื่อหอพัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หากนักศึกษาต้องการคู่มือหอพักนี้สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา