ตรวจสารเสพติด

วิทยาลัยฯจัดให้มีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักศึกษาทุกคนในทุกภาคการศึกษา เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาเอง