ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษาใหม่เพื่อจัดทำฐานข้อมูล หาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือตามความจำเป็น โดยเลือกใช้บริการการตรวจสุขภาพจากศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีมาตราฐานสากล โดยนักศึกษาจะได้รับการตรวจสุขภาพดังนี้

  • การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
  • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B ( HBsAg )
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )
  • ตลอดจนการตรวจสุขภาพทั่วไปจากคณะแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ