บริการตู้ล็อคเกอร์

ตู้ล็อกเกอร์

          วิทยาลัยฯได้จัดให้มีบริการตู้ล็อคเกอร์ชั่วคราว สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการรับฝากทรัพย์สินและของใช้ในการศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตที่ฝ่ายบริการกิจการนักศึกษา เพื่อใช้ในการแลกกุญแจสำหรับใช้บริการ และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ตู้ล็อกเกอร์

  1. ตู้ล็อกเกอร์นี้เป็นทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาตั้งแต่เวลา  08.00 - 18.00 น. เท่านั้น   
  2. นักศึกษาต้องนำบัตรอนุญาตใช้ตู้ล็อกเกอร์ ติดต่อขอแลกกุญแจล็อกเกอร์ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา
  3. ตู้ล็อกเกอร์จัดไว้สําหรับใช้เก็บสิ่งของที่จําเป็นในการมาเรียนและของใช้ส่วนตัวของนักศึกษาเท่านั้น ห้าม นําสิ่งของต่อไปนี้เก็บไว้ในล็อกเกอร์ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นวัตถุอันตราย สิ่งของที่ทําให้เกิดกลิ่น และสิ่งของที่ผิดกฎหมาย
  4. นักศึกษาทุกคนต้องดูแลตู้ล็อกเกอร์ที่ตนเองยืมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้ประดับหรือดัดแปลงใดๆกับตู้ล็อกเกอร์ ในระหว่างการใช้บริการหรือส่งมอบคืน หากเกิดการชํารุดเสียหาย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยหรือชําระค่าเสียหายทั้งหมด
  5. หากทรัพย์สินที่ฝากในตู้ล็อกเกอร์ เสียหายหรือสูญหาย ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  6. ห้ามมิให้มีการยืมหรือฝากยืมล็อกเกอร์แทนผู้อื่น ผู้ยืมต้องยืมด้วยตนเองทุกครั้ง
  7. นักศึกษาที่ใช้บริการต้องนำทรัพย์สินต่างๆ ที่ฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์ออกก่อนเวลาปิดทำการประมาณ 15 นาที
  8. ห้ามยืมตู้ล็อกเกอร์ข้ามวัน มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาท ต่อวัน
  9. ในกรณีที่นักศึกษาทำกุญแจล็อกเกอร์ เสียหายหรือสูญหายต้องเสียค่าปรับจำนวน 200 บาท
  10. ในกรณีที่นักศึกษาทำบัตรอนุญาตใช้ตู้ล็อกเกอร์หาย ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท