ประกันอุบัติเหตุ

เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยฯได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯทุกคน โดยนักศึกษาสามารถแสดงบัตรผู้ทำประกันอุบัติเหตุแก่ทางโรงพยาบาลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนักศึกษาไม่จำเป็นต้องชำระเงินหากค่ารักษาพยาบาลอยู่ภายในวงเงินที่ทางวิทยาลัยฯได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้