ทหาร/รด.

การศึกษาวิชาทหาร (รด.)

 • นักศึกษาชาย-หญิง ที่ประสงค์จะสมัครศึกษาวิชาทหาร (รักษาดินแดน) ชั้นปีที่ 1 หรือโอนย้ายสถานศึกษามาศึกษาวิชาทหารต่อในชั้นปีที่ 2-5 สังกัดวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวการศึกษาวิชาทหารได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 • ประกาศการขอเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (PDF)
 • เอกสารขอเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ดาวน์โหลด)

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร

 • สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-4 และกำลังศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯในระดับปริญญาตรีที่ถูกหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพต่างๆ สามารถดำเนินการขอผ่อนผันได้ โดยนำเอกสารมาดำเนินการขอผ่อนผัน ดังนี้
  1. สำเนาใบสำคัญแบบ สด.8 จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร จำนวน 3 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

     พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับและกรอกรายละเอียดในเอกสารขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ได้รับหมายเรียกเป็นต้นไป

 • ประกาศ การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (PDF)
 • เอกสารขอผ่อนผันการเรียกพล ( ดาวน์โหลด)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)

 • นักศึกษาชายที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ ซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงปี พ.ศ.ปัจจุบัน ให้นำหลักฐานต่างๆ มายื่นเพื่อทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้
  1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 3 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
  8. สำเนาใบโอนย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

     พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และกรอกข้อมูลรายละเอียดในเอกสารผู้ขอผ่อนผันฯ จากนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ นักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการขอผ่อนผันฯ เพื่อ นำไปแสดงต่อหน่วยตรวจเลือกทหารตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ

     อนึ่ง หนังสือรับการขอผ่อนผัน จะมีผลจนสำเร็จการศึกษา (ดำเนินการครั้งเดียว) แต่นักศึกษาต้องรับหมายเรียกและแสดงตัวที่หน่วยตรวจเลือกในวันเวลาที่ทางกองทัพกำหนดไว้ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา

 • ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (PDF)
 • เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ดาวน์โหลด)
 • ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ (PDF)
 • แนวทางการตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง (PDF)
 • โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 1 (PDF)
 • โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 2 (PDF)
 • การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกฯ (PDF)
 • เอกสารสำคัญทางทหารที่ "ชายไทย" ทุกท่านต้องรู้ (PDF)