องค์การบริหารนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา

องค์กรนักศึกษา

นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดย ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผ่านการจัดตั้งเป็นองค์กรนักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษา ชมรม เป็นต้น ซึ่งองค์กรนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ตลอดจนฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน