โครงการจ้างงานนักศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสงค์จะหารายได้ช่วยเหลือตนเอง
หรือเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเองโดยได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ50บาท ดังนี้

- กิจกรรม “ CDTC Express “
ร้านจำหน่ายอาหารว่าง “ CDTC Express “ เป็นร้านค้าอาหารว่างและขนม ตั้งอยู่บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยฯจัดจำหน่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทาน ตลอดจนสินค้าและบริการอื่นๆ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายภายใต้การกำกับดูและของฝ่าย บริหารกิจการนักศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะให้เกิดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป