ทุนภายนอก

1. ทุนนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์  สุขภัทราพิรมย์
ทุนนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์  สุขภัทราพิรมย์ เป็นทุนที่พิจารณาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ผู้มีความประพฤติดี อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยฯ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรายละเอียด มีดังนี้

  1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา
  2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดจนจบการศึกษา

ทั้งนี้ ปีการศึกษาละไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

2 .นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์  สุขภัทราพิรมย์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาภายใต้การพิจารณาคัดกรองจากวิทยาลัยฯ