ทุนภายใน

วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษาดังนี้

1. ทุนช่วยเหลือการศึกษา

ทุนช่วยเหลือการศึกษาเป็นทุนที่วิทยาลัยฯมอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  • ทุนประเภท ก เป็นทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
  • ทุนประเภท ข (1) เป็นทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
  • ทุนประเภท ข (2) เป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
  • ทุนประเภท (ค) เป็นทุนช่วยเหลือเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาบางส่วนใน วงเงินไม่เกิน10,000 บาท/คน/ปีการศึกษา

2. ทุนกรณีพิเศษ

ทุนกรณีพิเศษ เป็นทุนหรือรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เช่น ทุนเรียนดี ทุนประพฤติดี ทุนกีฬา หรือทุนสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงโดยวิทยาลัยฯจะออกหลักเกณฑ์เป็น คราวๆไป