แนะแนวการศึกษา

แนะแนวให้คำปรึกษา

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาจัดให้มีงานแนะแนวให้คำปรึกษา  โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและเพื่อนใหม่ ตลอดจนความวิตกกังวลในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในวิทยาลัยได้ ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงจัดให้มีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์

  1. การแนะแนวให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯในด้านการเรียน การใช้ชีวิต ทัศนคติ อารมณ์ จิตใจ และการเข้าสังคม
  2. การอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
    1. การพัฒนานักศึกษา จัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะจำเป็นเบื้องต้นในการ พัฒนาตนเอง
    2. การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะจำเป็นเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
  3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงาน และเป็นสื่อกลางในการรับสมัครนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/บัณฑิต ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา
  4. บริการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อของสถานศึกษาทั้งในและต่าง ประเทศเพื่อช่วยให้ นักศึกษาสามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้ในอนาคต