วินัย

วิทยาลัยมีข้อปฏิบัติต่างๆที่นักศึกษาต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น

 • ชำระค่าเล่าเรียน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเสียหาย หรือเงินอื่นๆ ที่ต้องชำระตั้งแต่เข้าวิทยาลัย และคืนทรัพย์สินที่ยืมจากคณะ หรือวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนด
 • ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อื่นใด หรือกระทำการใดๆที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขณะอยู่ในห้องเรียน
 •  ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมของสังคมไทย
 • ต้องรักษาความสามัคคี ความมีระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงของวิทยาลัย
 • เชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 • แต่งกายให้ถูกระเบียบเมื่อเข้ามาในวิทยาลัย
 • ห้ามอยู่ในบริเวณวิทยาลัยเกินเวลาที่กำหนด (19.00 น.) นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
 • ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในวิทยาลัยหรือนอกวิทยาลัยขณะสวมใส่เครื่องแบบ
 • ไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันเป็นอันขาด
 • ไม่มีหนี้สินจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือวิทยาลัย
 • ห้ามลักขโมย ยักยอก หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
 • ไม่นำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาในวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 • ไม่เสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
 • ไม่มีหรือพกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย
 • ไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาท ฯลฯ

นักศึกษาที่กระทำผิดจะถูกเรียกและสอบสวนโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยหากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่านักศึกษาทำผิดจริง วิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษนักศึกษาและแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ ตลอดจนบันทึกคำสั่งการถูกลงโทษไว้ในทะเบียนประวัติของนักศึกษาซึ่งทะเบียนนี้จะเก็บไว้เป็นความลับและจะทำลายเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา นอกจากว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

การลงโทษทางวินัย

นักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาจะได้รับโทษดังนี้

 1. ตักเตือน สั่งสอนหรือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ทำทัณฑ์บน
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. โทษอื่นๆซึ่งวิทยาลัยเห็นสมควร

นักศึกษาแต่ละคณะจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งจะตัดไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
          - หากถูกตัดคะแนนรวมกันเกินกว่า 40 คะแนนแต่ไม่เกิน 60 คะแนน ต้องถูกพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา
          - หากถูกตัดคะแนนรวมกันเกินกว่า 60 คะแนนแต่ไม่เกิน 80 คะแนน ต้องถูกพักการเรียน 2 ภาคการศึกษา
          - หากถูกตัดคะแนนรวมกันเกินกว่า 80 คะแนนแต่ไม่ถึง 100 คะแนน ต้องถูกพักการเรียน 4 ภาคการศึกษา
          - หากถูกตัดคะแนนครบ  100  คะแนน  ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา