ศิษย์เก่า

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยฯโดยรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯทุกรุ่นที่อาศัย อยู่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำทะเบียนประวัติ ตามนโยบายในการพัฒนาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ศิษย์เก่าของวิทยาลัยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนอย่างเป็นรูปธรรม