ติดต่อฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร
ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
อาคาร 604 ชั้น 1 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เวลาทำการ : 8.30 - 12.00 น., 13.00 - 16.30 น.

 
02-280551-2 ต่อ 3295 , 3296 , 3297 หรือ 02-2800350