แนะนำบริการห้องสมุด

เวลาทำการห้องสมุด | บริการของห้องสมุด | ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด | ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด | สิทธิการยืมและค่าปรับ | อัตราค่าปรับ | การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร | แบบแปลนห้องสมุด

เวลาทำการห้องสมุด

**ช่วงเปิดภาคการศึกษา **ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์-ศุกร์       เวลา 07.30 - 18.30 น.
เสาร์-อาทิตย์     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

จันทร์-ศุกร์       เวลา 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บริการของห้องสมุด

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ
Circulation ชั้น 2

บริการหนังสือสำรอง

บริการจองหนังสือ

บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด

บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วย Web OPAC

บริการมุม “ความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบกลุ่ม

ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ
MultiMedia Services
(ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2

บริการการค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

บริการวารสาร/นิตยสารและหนังสือพิมพ์

บริการสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน

บริการห้องชมภาพยนตร์ สารคดี แบบกลุ่มและแบบเดียว

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด

 1. แสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรสมาชิก ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
 2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประกาศของห้องสมุด
 3. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของ เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด
 4. ฝากกระเป๋า สิ่งของหรือสัมภาระไว้ในที่ ๆ จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า) หรือสามารถนำกระเป๋าเข้าไปใน ห้องสมุดได้แต่ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ตรวจกระเป๋าก่อนออกนอกห้องสมุด
 5. การใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของห้องสมุดให้ใช้ภายในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 6. ส่งคืนทรัพยากรตามวันเวลาที่กำหนด
 7. ชำระค่าปรับ และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่ห้องสมุดกำหนด
 8. เคารพสถานที่ สำรวมกิริยา มารยาทในการใช้บริการ อาทิเช่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้ที่จุดพักหนังสือ เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยเมื่อลุกจากที่นั่ง ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าห้องสมุด และไม่สูบบุหรี่ เล่นเกมส์ และการพนัน ในห้องสมุด
 9. เครื่องมือสื่อสารเปิดสั่นได้แต่ไม่ควรใช้ในห้องสมุด เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อื่น
 10. รักษาทรัพยากรของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก พับทำลายหนังสือเอกสารหรือทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด หรือไม่นำทรัพยากรออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมหรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือกระทำการอื่นใดให้ทรัพยากรเสียหาย ตามประกาศนี้ โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของวิทยาลัย
 11. ไม่วางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของทิ้งไว้บนที่นั่งอ่านโดยที่ตนเองไม่อยู่ในห้องสมุด หรือวางไว้ในลักษณะเป็นการจองที่นั่ง (ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือเอกสารหรือสิ่งของเหล่านั้นออก เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ห้องสมุดคนอื่น ๆ)
 12. นักศึกษาที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะถูกระงับผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ และไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะนำทรัพยากรมาคืน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี
 13. อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ พนักงานของวิทยาลัย ที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรได้จนกว่าจะนำทรัพยากรมาคืนหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี
 14. การนำทรัพย์สินมีค่าเข้าห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบหากทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด

 1. สิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ ตำรา หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำรอง  รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานนักศึกษา จุลสาร รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 2. สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความสนใจ ซึ่งห้องสมุดได้รวบรวมสื่อมัลติมีเดียมาไว้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี)  ซีดีรอมประกอบหนังสือ ดีวีดีสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ได้แก่
  1. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด โดยการสืบค้นข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online Public Access Catalog หรือ OPAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ เช่น มือถือ (Moblie), แท็บเล็ต (Tablet), ไอแพด (iPad) เป็นต้น

สิทธิการยืมและค่าปรับ

นักศึกษาและพนักงานของวิทยาลัย

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น  

ยืมได้ 8 ชื่อเรื่อง  15 วัน

รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 7 วัน

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา 

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

หนังสือสำรอง (Reserverd Book) 

ยืมได้ 1 ชื่อเรื่อง 1 วัน

 

อาจารย์ประจำ  

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร

ยืมได้  20 ชื่อเรื่อง 1 ภาคการศึกษา

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี

ยืมได้ 3 ชื่อเรื่อง 3 วัน

 

อาจารย์พิเศษ

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร

ยืมได้ 12 ชื่อเรื่อง
1 ภาคการศึกษา

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี

ยืมได้ 3 ชื่อเรื่อง 3 วัน

 

บุคคลภายนอก

นักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดาทุกระดับชั้น บุคลากรในสังกัดสำนักพระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น

ยืมได้ 5 ชื่อเรื่อง 7 วัน

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา และสื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี

ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

อัตราค่าปรับ

 1. ค่าปรับเกินกำหนดส่ง ประเภทหนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา และสื่อมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี และสื่อประกอบการเรียนการสอน) วันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม/รายการ
 2. ค่าปรับ หนังสือสำรอง (Reserverd Book) วันละ 10 บาท ต่อ 1 เล่ม/รายการ

 

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนของตนเองได้ที่ http://172.16.2.14/opac/main/index.aspx คลิกเลือก สมาชิก และกรอกข้อมูลตรง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ระบบ  คลิกเลือก รายการยืมและกำหนดส่ง

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด หมายถึง การนำทรัพยากรสารสนเทศมาจัด      แยกประเภทของแต่ละสาขาวิชาอย่างกว้างๆ ซึ่งหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน จัดไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยการแทนเนื้อหาของแต่ละเล่มด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น QA76.73 อ773ค 2557 เป็นต้น   ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification : LC) มีดังนี้

A

ความรู้ทั่วไป (General Works)

B

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy. Psychology. Religion)

C

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences Of History)

D

ประวัติศาสตร์ยุโรป  History (Except America)

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History America)

G

ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ (Geography. Anthropology. Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรี (Music)

N

วิจิตรศิลป์  (Fine Arts)

P

ภาษาและวรรณคดี (Language And Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทย์ศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology (General)

U

การทหาร กองทัพ (Military Science)

V

การทหารเรือ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography. Library Science. Information Resources) (General)

แบบแปลนห้องสมุด