อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

อาจารย์ประจำ


อาจารย์ณัฐรัศ กลัดสกุล

อาจารย์ประจำ


อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ

อาจารย์ประจำ


อาจารย์สุภิญญา ยงศิริ

อาจารย์ประจำ


นางสาวสุพิศตรา แย้มอุบล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำ