ฝ่ายการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ และประกาศของ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รวมทั้งงานด้านสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และหลักฐานเอกสารทางการเงิน
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดในความรับผิดชอบ
  • เก็บเอกสารทางการเงิน เอกสารค้ำประกัน และนำเงินส่งคลัง
  • จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุและจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
  • จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ บัญชีวัสดุ ขอหมายเลขครุภัณฑ์ ตลอดจนกระทั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี

เวลาทำการ

เวลา 08.30-12.00 และเวลา 13.00-16.00 เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551-2 ต่อ 3292,3293