ชื่อบทความ
โดย
ปีที่จัดทำ
ดาวน์โหลด
The Development of GUI-MATLAB based Simulation Program for Principle of Communication System Course
Direk Maneewan, Pinit Nuangpriom, Kanokwan Ruangsiri and Somsak Akatimagool
2560
Development of Instructional Package using Flipped Classroom Model for Electronics Engineering Education: A Case Study on Usage of Visio Program
Krisda Yingkayan, Pinit Nuangpirom, Sayan Chaiwas, Kriang Kuptarat, Kanokwan Ruangsiri and Somsak Akatimagool
2560
The Development of Training Package using the P-PIADA Training Model: 1 A Case Study on the usage of GUI – MATLAB Program
Kanokwan Ruangsiri*, Surapan Tansriwong and Somsak Akatimagool
2560
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐาน สำหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พินิจ เนื่องภิรมย์, มานัส สุนันท์, กนกวรรณ เรืองศิริ ,สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2559
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ดิเรก มณีวรรณ พินิจ เนื่องภิรมย์ ศรายุทธ คงตา ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย และกนกวรรณ เรืองศิริ
2559
SMILE Learning Model for Telecommunication Engineering Course
Pinit Nuangpriom Kanokwan Ruangsiri and Somsak Akatimagool
2560
การพัฒนาโปรแกรมจำลองวงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่โดยใช้วงจรสายพานกระแส
พินิจ เนื่องภิรมย์ กนกวรรณ เรืองศิริ ศุภร แท่นแก้ว และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2559
Designing and Implementation of Obstacle-Couple Waveguide Bandpass Filter
Pinit Nuangpirom, Somsak Akatimagool and Kanokwan Ruangsiri
2559
The Development of Instructional Tools for Analog and Digital Modulation in Communication Systems
Kanokwan Ruangsiri, Pinit Nuangpirom and Somsak Akatimagool
2558
การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่อง คลื่นยืนบนสายส่งความถี่สูง
2557