ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
ศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย อาจารย์วาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) หนึ่งในบรมครูช่างทำเครื่องดนตรีไทย อดีตนายช่างใหญ่คนสำคัญของตำนาน “ดุริยบรรณ” ช่างทำซอสามสายคนสำคัญของประเทศไทย รวมถึงซอด้วง ซออู้และเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่นๆ ได้แก่ จะเข้ ขิม เป็นต้น ณ ดุริยางค์ไทย อุตสาหกรรม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย อาจารย์ศุภาพล ไทรวิมาน (ช่างโจ) หนึ่งในช่างทำจะเข้คนสำคัญของประเทศไทย ท่านเป็นบุตรชายของอาจารย์วาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) ณ บ้านจะเข้ ช่างโจ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ในทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงได้ต่อไป
ศึกษาดูงาน ณ ป่าวังจันทร์
ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต รุ่นที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนักวิชาการด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวทช. และเข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดการแปลงและการปลูกผักเบื้องต้นในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ" ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรนวัต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ชาติภักดิ์ / เขียนข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel