ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สาวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการเสนอและรับนักศึกษา นักเรียนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน สหกิจศึกษา และโครงการทวิภาคี พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษานักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรพิเศษ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้น ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel