ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
Happy Workplace & Happinometer
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ “Happy Workplace & Happinometer” มีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ 2 เรื่อง คือ “Happy Workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่านมาร่วมการเสวนา ท่านแรกคือ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ท่านที่สองคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ท่านที่สาม ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บจ.เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) และท่านที่สี่คือคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ พร้อมกันนี้ทั้ง 4 ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับหัวข้อที่สองคือการบรรยาย “Happinometer และ Happinometer Model” ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช้อปการใช้ข้อมูลจาก Happinometer เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการสร้างสุข การนำเสนอแผนการสร้างสุขเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข และกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
CDTI Game
สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการแข่งขันกีฬา CDTI Game เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ กระชับความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเกมกระดาน โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ สนามวชิราวุธวิทยาลัย สนามโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และอาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel