ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้มีความชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel